VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2014-01-24 - Dėl EDV apskaičiavimo 2014 m. sausio 1 d.
Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
Subjektai, kurie 2013 m. gavo pajamų iš paslaugų žemės ūkiui teikimo ir šias pajamas nori įtraukti į 2014-01-01 EDV apskaičiavimą, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui turi pateikti Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – pažyma). Šią pažymą subjektas parengia vadovaudamasis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66, nuostatomis. Paslaugomis žemės ūkiui laikomos paslaugos, nurodytos Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76. Pažyma gali būti teikiama nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 1 d.
 
2014-01-09 - Dėl kovo mėn. pieno gamybos kvotų elektroninio aukciono

Informuojame, kad tryliktasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas 2014 m. kovo mėnesį neįvyks, nes per paraiškų rinkimo laikotarpį (2013 m. gruodžio 1–31 d.) nebuvo pateikta nei viena pieno kvotų pirkimo paraiška.
 

 
2014-01-09 - Dėl oficialiosios statistikos formų už 2013 m. teikimo
Žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės, vykdydamos žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-799 ,,Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ 4 punktą, užpildytas oficialiosios statistikos formas (toliau – OSF) už 2013 m. turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC).
 
Informuojame, kad šiuo metu pagal OSF duomenų teikėjų (žemės ūkio įmonių) ir duomenų naudotojų (institucijų ir socialinių partnerių) pasiūlymus yra pateiktas derinimui OSF projektas. Suderinus projektą bus tvirtinama nauja OSF redakcija, todėl prašome žemės ūkio įmonių iki 2014 m. kovo 1 d. neteikti ŽŪIKVC užpildytų įmonės OSF. Apie jų teikimą informuosime atskirai ŽŪIKVC interneto puslapyje www.vic.lt. Žemės ūkio įmonės, kurios ankstesniais metais jau yra teikusios OSF, papildomai bus informuotos ir elektroniniu paštu.
 
2014-01-08 - Dėl GIS koordinačių priskyrimo bičių laikymo vietoms

Informuojame, kad nuo 2014 metų sausio 1 d. Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje registruojant bičių šeimas, taip pat seniau užregistruotoms bičių šeimoms būtina nurodyti bičių laikymo vietos GIS koordinates.

 
2013-09-04 - Dėl lapkričio mėn. pieno gamybos kvotų elektroninio aukciono

Informuojame, kad dvyliktasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas 2013 m. lapkričio mėnesį neįvyks, nes per paraiškų rinkimo laikotarpį (2013 m. rugpjūčio 1–31 d.) nebuvo pateikta pieno kvotų pirkimo ir  pardavimo paraiškų.

 
2013-09-04 - Dėl galimybės peržiūrėti registruotos žemės ūkio valdos duomenis
Informuojame, kad per Elektroninius valdžios vartus asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali peržiūrėti savo valdos duomenis bei  sužinoti savo žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2013-08-07 - Priimamos paraiškos 2013 m. lapkričio mėnesio pieno kvotų prekybos aukcionui
Informuojame, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ar parduoti 2013 m. lapkričio mėnesio pieno kvotų prekybos aukcione.
Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas žemės ūkio valdos centras.
 
2013-08-07 - Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo 2013–2014 kvotos metais
 
2013-07-30 - Dėl EDV apskaičiavimo 2013 m. liepos 1 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
 
2013-07-12 - Informacija apie žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų deklaravimą 2013 m.
Informuojame, kad liepos 10 d. baigėsi paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimo terminas.
Deklaravimo metu Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pateiktos 151 157 paraiškos ir įbraižyti 1 235 479 laukai, kurių bendras deklaruotas plotas sudaro 2 803 196,57 ha.
2013 m. savarankiškai per elektroninę bankininkystę pareiškėjai pateikė 2257 paraiškas.
Lyginant su praėjusiais metais, pareiškėjų skaičius sumažėjo 8291, o deklaruojamas plotas padidėjo 18 916,11 ha.
 
2013-07-02 - Dėl informacinių sistemų
Informuojame, kad 2013 m. liepos 2 d. nuo 16:30 val. iki 21:00 val. dėl elektros perjungimo darbų neveiks nei viena VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacinė sistema.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
2013-07-01 - Dėl lengvatinio dyzelinio kuro apskaičiavimo
Informuojame, kad duomenys apie žemės ūkio subjektų, turinčių teisę įsigyti atleisto nuo akcizo gazolio, deklaruotų žemės ūkio naudmenų plotų priskyrimas žemės ūkio augalų rūšims apskaičiuotas ir 2013 m. liepos 1 d. perduotas Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 
2013-05-29 - Dėl apleistų žemių sluoksnio atvaizdavimo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje
Informuojame, kad prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuo š. m. gegužės 29 d. vaizduojamas apleistų žemių sluoksnis. Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo reikalavimai reglamentuoti Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 3D-212 „Dėl Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Sluoksniui sudaryta galimybė teikti pastabas. Pagal pranešimus apie netikslumus, gautus iki liepos 1 d., bus tikslinamas apleistų žemių duomenų rinkinys, pagal kurį bus skaičiuojamas žemės mokestis.
 
2013-04-16 - Dėl 2013 m. pasėlių klasifikatoriaus, suderinto su žemės ūkio augalų rūšimis
Informuojame, kad 2013 m. pasėlių klasifikatorius, suderintas su žemės ūkio produkcijos rūšimis, paskelbtas ŽŪIKVC interneto svetainėje adresu http://www.vic.lt/?mid=572.
 
2013-04-15 - Informacija apie žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų deklaravimą 2013 m.
Informuojame, kad šias metais nuo balandžio 15 d. iki birželio 17 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje https://paseliai.vic.lt bus galima teikti paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, mėsinius galvijus ir mėsines avis, papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už ėriavedes, taip pat atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų bei paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.
Atkreipiame dėmesį, kad pavėluotai teikiamos paraiškos priimamos nuo 2013 m. birželio 18 d. iki liepos 10 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc. Kilus klausimams dėl darbo su Paraiškų priėmimo informacine sistema, prašome kreiptis į ŽŪIKVC Bendrosios informacijos teikimo skyrių tel. 8 5 266 0620 arba el. paštu pagalba@vic.lt
 
2013-04-02 - Dėl dokumentų, susijusių su pieno gamybos kvotų sistema, formų
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2013 metų balandžio 1 dienos atnaujintos paraiškų formos. Jas galima atspausdinti iš NMA ar ŽŪIKVC interneto tinklalapio.
ŽŪIKVC paraiškų formas (pildomas kompiuteriu arba atsispausdinus, ranka) galima rasti: http://www.vic.lt/?mid=449
Paraiškų formų pakeitimai patvirtinti 2013 m. kovo 13 d. NMA direktoriaus įsakymu Nr. BR1-277.
 
2013-03-28 - Dėl EDV skaičiuoklės
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto  svetainėje patalpinta preliminaraus valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, skaičiuoklė.
 
2013-03-25 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams

Informuojame, kad nuo 2013 m. kovo 25 d. iki balandžio 10 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
Mokymai vyksta viešbutyje „City Gate“ (Bazilijonų g. 3, Vilniuje).

 
2013-03-13 - Dėl žemės ūkio valdų atnaujinimo
Informuojame, kad siekiant supaprastinti žemės ūkio valdų (toliau – valda) įregistravimą bei jų duomenų atnaujinimą, teikiant prašymą nebėra privaloma pateikti nekilnojamo daikto įregistravimą Nekilnojamo turto registre (toliau – NTR) patvirtinančių dokumentų kopijas, jei nekilnojamas daiktas priklauso valdos nariams nuosavybės teise arba registruotos nuomos NTR pagrindu. Valdos valdytojas prašyme gali nurodyti nekilnojamų daiktų, įregistruotų NTR, sąrašą, kuriame būtų išvardyti visų sklypų unikalūs numeriai bei valdos nariams priklausančios sklypų dalys. Kitais atvejais, kai  nekilnojamas daiktas nėra registruotas NTR ir nėra galimybių informacinės sistemos pagalba patikrinti pateiktos informacijos, dokumentus, patvirtinančius žemės sklypų nuomą, pateikti būtina.
 
2013-03-05 - Dėl dokumentų, susijusių su pieno gamybos kvotų sistema, formų
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus