VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Naujienos
2013-02-25 - Vienuoliktasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas
 
Informuojame, kad 2013 m. kovo 5 d. vyks vienuoliktasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas.
Aukciono pradžia – 2013 m. kovo 5 d. 8:00 val.
Pardavimo perdirbti kvotos kiekių aukciono pabaiga – 2013 m. kovo 5 d. 13:00 val.
Pardavimo laikas pirmajam siūlomam parduoti pieno gamybos kvotos kiekiui pasibaigs 2013 m. kovo 5 d. 13:00 val.
Aukciono interneto svetainės adresas – http://www.vic.lt (Registruotiems vartotojams, Pieno kvotų prekyba aukciono būdu).
Išsamesnė informacija telefonais: (8 5) 266 4924, 266 0620.
 
2013-01-30 - Dėl EDV apskaičiavimo 2013 m. sausio 1 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (ir vėlesniais jo pakeitimais), jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2013-01-28 - Dėl oficialiosios statistikos formų įmonėms
Primename, kad žemės ūkio bendrovės ir kitos žemės ūkio įmonės, vykdydamos Žemės ūkio ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 3D-799 ,,Dėl Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 133-6338) 4 punktą, užpildytas oficialiosios statistikos formas, patvirtintas Žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-586 ,,Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms“ (Žin., 2005, Nr. 150-5491; 2010, Nr. 143-7353), už 2012 metus turi pateikti valstybės įmonei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nustatytos statistinių formų lentelės bei jų pildymo instrukcija patalpinta interneto puslapyje www.vic.lt (Oficialiosios statistikos formos įmonėms).
 
2012-10-22 - Dešimtasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas

Informuojame, kad 2012 m. lapkričio 6 d. vyks dešimtasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas.
Aukciono pradžia – 2012 m. lapkričio 6 d. 8:00 val.
Pardavimo perdirbti kvotos kiekių aukciono pabaiga – 2012 m. lapkričio 6 d. 13:00 val.
Pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos kiekių aukciono pabaiga – 2012 m. lapkričio 6 d. 13:00 val.
Pardavimo laikas pirmajam siūlomam parduoti pieno gamybos kvotos kiekiui pasibaigs 2012 m. lapkričio 6 d. 13:00 val.
Aukciono interneto svetainės adresas – http://www.vic.lt (Registruotiems vartotojams, Pieno kvotų prekyba aukciono būdu).
Išsamesnė informacija teikiama telefonais: (8 5) 266 4924, 266 0620.

 
2012-08-22 - Dėl viešojo aukciono automobiliams parduoti
 
2012-08-17 - Patvirtintos pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklės
Vadovaujantis  Europos Parlamento ir Tarybos  iš dalies pakeistomis reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatatomis dėl sutartinių santykių pieno ir pieno produktų sektoriuje, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-658 buvo patvirtintos Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklės.
 
 
2012-08-02 - Dėl EDV apskaičiavimo 2012 m. liepos 1 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (ir vėlesniais jo pakeitimais),  jau yra apskaičiuotas žemės ūkio valdos ar ūkio bendrasis standartinis gamybinis pelnas ir ekonominis dydis, išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais (EDV).
 
2012-07-31 - Priimamos paraiškos 2012 m. lapkričio mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcionui
Informuojame, kad nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriuose priimamos paraiškos pieno gamybos kvotoms pirkti ar parduoti 2012 m. lapkričio mėnesio Pieno kvotų prekybos aukcione. Paraiškas galima pateikti savivaldybėje, kurios teritorijoje registruotas žemės ūkio valdos centras.
 
2012-06-11 - 2012 m. gegužės 28–birželio 1 d. Airijoje vyko ICAR 2012 ir INTERBULL sesija
Vadovaujantis  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“  2012 m. veiksmų plano rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) Lietuvos kaimo tinklui pateikė projektinį pasiūlymą pagal antrąją veiksmų programos kryptį – patirties žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse ir kt. susijusios informacijos sklaida tema „Europos Sąjungos kaimo plėtros patirties perėmimas ir patyrimo perdavimas taikant  inovacijas Lietuvos gyvulininkystės plėtroje“.
 
 
2012-03-30 - Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis mokėjimo
 
2012-03-28 - Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai
Informuojame, kad nuo 2012 m. kovo 26 d. iki balandžio 17 d. vyksta Paraiškų priėmimo informacinės sistemos mokymai savivaldybių (seniūnijų) darbuotojams.
 
 
2012-03-19 - Dėl Žemės ūkio ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 3D-465 „Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2011–2013 m. taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 
2012-03-14 - Dėl dokumentų, susijusių su Pieno gamybos kvotų sistema, formų
 
2012-02-21 - Devintasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas
Informuojame, kad 2012 m. kovo 6 d. vyks devintasis pieno gamybos kvotų elektroninis aukcionas.
Aukciono pradžia – 2012 m. kovo 6 d. 8:00 val.
Pardavimo perdirbti kvotos kiekių aukciono pabaiga – 2012 m. kovo 6 d. 13:18 val.
Pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos kiekių aukciono pabaiga – 2012 m. kovo 6 d. 13:06 val.
Pardavimo laikas pirmajam siūlomam parduoti pieno gamybos kvotos kiekiui pasibaigs 2012 m. kovo 6 d. 13:00 val.
Intervalas tarp parduodamų aukcione kvotos kiekių – 3 minutės.
Aukciono interneto svetainės adresas – http://www.vic.lt (Registruotiems vartotojams, Pieno kvotų prekyba aukciono būdu).
Išsamesnė informacija telefonais: (8 5) 266 4924, 266 0620.


 
2012-01-25 - Dėl žemės ūkio valdų išregistravimo

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), vadovaudamasis 2011 m. vasario 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimo Nr. 230 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 31 punktu, 2011 metų pradžioje inicijavo žemės ūkio valdų (toliau – valda), kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimą, o 2011 m. gruodžio 30 d. šias valdas išregistravo iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro (toliau – registras). Pastebėjome, kad buvo išregistruotos ir valdos asmenų, kurie vykdo tam tikrą žemės ūkio veiklą (laiko ūkinius gyvūnus, turi pieno gamybos kvotą ir t. t.), tačiau per nurodytą laiką neatnaujino valdos duomenų.
Norime atkreipti dėmesį, kad asmenys, ketinantys ir toliau vykdyti žemės ūkio veiklą, kuriai reikalingas valdos įregistravimas registre, gali kreiptis dėl išregistruotos valdos atstatymo arba naujos valdos įregistravimo. Valdos bus atstatomos ŽŪIKVC pagal pareiškėjo rašytinį prašymą, kuriame turi būti nurodomi pakitimai valdoje (jei tokių buvo) ir valdoje įterptų trąšų kiekiai už praėjusius kalendorinius metus, kurie yra privalomi valdos duomenims atnaujinti.
 

 
2012-01-24 - Informacija savivaldybėms dėl išsiųstų sąrašų apie gamintojams apskaičiuotas 2011 m. atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną sumas
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-929 (Žin., 2011, Nr. 158-7485) patvirtintomis Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną 2011 m. mokėjimo taisyklėmis, 2012 m. sausio 19 d. savivaldybėms buvo persiųsti sąrašai gamintojų, kuriems apskaičiuota 2011 m. atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną suma.
 
2011-12-29 - Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki š. m. rugsėjo 15 d. savivaldybėse bus priimami bičių laikytojų prašymai paramai už papildomą bičių maitinimą
2011 m. gruodžio 29 d. įsigaliojus žemės ūkio ministro įsakymui Nr. 3D-955 „Dėl Žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, bičių laikytojai, norėdami gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), iki 2012 m. rugsėjo 15 d. turi kreiptis į teritorinius VMVT skyrius pagal gyvenamąją vietą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimo apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).
 
2011-12-29 - Informacija galvijų laikytojams dėl neskirtų tiesioginių išmokų už galvijus 2010 m.
2011 m. gruodžio 29 d. įsigaliojus Žemės ūkio ministro įsakymui Nr. 3D-960 „Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2010 m. teikimo“, laikytojai, kuriems dėl objektyvių priežasčių nebuvo skirtos išmokos už galvijus, gali kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC) iki 2012 m. vasario 10 d. (imtinai). ŽŪIKVC pagal centrinėje duomenų bazėje turimus duomenis įvertins gautą informaciją ir įrašys reikalavimus atitinkančius laikytojus į pažymą apie tiesioginių išmokų už galvijus poreikį, kurią iki 2012 m. vasario 18 d. pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.
 
2011-12-29 - 2011 metų atsietosios papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už pieną
2011 m. gruodžio 19 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-929 (Žin. 2011, Nr. 158-7485) buvo patvirtintos 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklėse patvirtinta, kad 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų (toliau – išmokos) už pieną dydis – 70 Lt už atskaitos laikotarpiu (2006–2007 kvotos metais) rinkai patiekto (parduoto) pieno toną.
 
2011-12-05 - Dėl naujos arklių administravimo programos įdiegimo
Informuojame, kad šių metų gruodžio 6–7 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre bus diegiama nauja arklių administravimo programa, todėl neveiks Ūkinių gyvūnų registro informacinė sistema ir Arklių veislininkystės informacinė sistema (arklių įvedimas ir redagavimas, įvykių įvedimas, sertifikatų administravimas, arklio pasų užsakymai).
Atsiprašome už nepatogumus.
 
Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [>] [»]

« aktualijos

Paieška:

2020 m. rugpjūčio 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus