VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Apie Įmonę » Kokybės politika

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri savo veikla siekia užtikrinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų ir kokybišką veikimą, dalyvauti užtikrinant paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus, funkcionavimą, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį ir efektyvumą, teikiamos informacijos operatyvumą.
ŽŪIKVC vizija – moderni, efektyviai veikianti įmonė, administruojanti žemės ūkio paskirties registrus ir informacines sistemas, nacionalines ir ES žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros priemones, vykdanti kitas valstybės pavestas funkcijas ir įgyvendinanti pažangiausias informacinių technologijų praktikas.
ŽŪIKVC misija – efektyviai, kokybiškai ir laikantis gerųjų informacinių technologijų valdymo praktikų administruoti žemės ūkio informacinę sistemą (t. y. ŽŪM reguliavimo srities registrų, informacinių sistemų ir jų duomenų bazių visumą) ir jos sudedamąsias dalis, apdorojant ir teikiant operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.
ŽŪIKVC veikla grindžiama šiomis vertybėmis:
1. Atsakingumas. Prisiimame visą atsakomybę už savo darbo rezultatus. Visada įvertiname savo veiksmų reikšmę ir rezultatus – tiek ŽŪIKVC viduje, tiek išorėje. Veikiame kaip darni aplinkos ir visuomenės dalis. Esame atviri kritikai, kurią visada priimame ir į kurią reaguojame. Tiek išorinius, tiek vidinius ŽŪIKVC registrų ir informacinių sistemų naudotojus siekiame aptarnauti kokybiškai ir efektyviai.
2. Profesionalumas. Racionaliai vertiname situaciją ir drąsiai siūlome sprendimus. Nuolat tobulėjame, atnaujiname profesines žinias, kurias taikome kasdieniame darbe. Darbą su suinteresuotosiomis šalimis grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir abipusiu supratimu.
3. Novatoriškumas. Esame atviri naujovėms, įmonės veikloje siekiame taikyti mokslo laimėjimus ir šiuolaikines technologijas. Nuolat tobuliname darbo procesus, sekame savo darbo srities naujienas ir, būdami dėmesingi rinkos permainoms, siekiame būti konkurencingi.
ŽŪIKVC savo veikloje vadovaujasi integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės ir informacijos saugumo vadybos elementus, (toliau – IVS) principais pagal Lietuvos standartą LST ISO/IEC 9001:2015 ir Lietuvos standartą LST ISO/IEC 27001:2013 (toliau – ISO 9001 ir ISO 27001). IVS diegimo pagrindas – dėmesys visoms suinteresuotosioms šalims, procesinis požiūris į veiklą, nuolatinis veiklos gerinimas, vadovavimasis keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), socialiai atsakingas požiūris į ŽŪIKVC misiją ir veiklą. ŽŪIKVC įsipareigoja nuolat gerinti IVS rezultatyvumą ir teikti paslaugas, atitinkančias naudotojų poreikius.
ŽŪIKVC ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis grindžiami socialine atsakomybe už daromą poveikį visuomenei ir ekonomikai, sprendimų ir veiklos skaidrumu, etišku elgesiu, suinteresuotųjų šalių interesų ir įstatymų gerbimu.
Atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir keliamus reikalavimus, ŽŪIKVC nustato šias IVS gaires:
1. Užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą:
1.1. valstybinių, žinybinių registrų ir informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir administravimą;
1.2. kokybišką ir saugų duomenų rinkimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir viešinimą;
1.3. kokybišką pažymų, identifikavimo ir kitų dokumentų išdavimą laiku;
1.4. tinkamą statistinės informacijos rinkimą, apdorojimą ir viešinimą;
1.5. saugias ir kokybiškas informacinių technologijų paslaugas.
2. Laikytis strateginės krypties – teikti suinteresuotųjų šalių poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas, gerinti veiklos rezultatyvumą.
3. Atitikti su informacinių sistemų ir registrų kūrimu susijusius, taip pat ISO 9001 ir ISO 27001 reikalavimus.
4. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliekant rizikos vertinimą, monitoringo (stebėsenos) rodiklių veiksmingumo matavimą, vidaus auditus, duomenų analizę, įgyvendinant korekcinius veiksmus.
ŽŪIKVC IVS pagrindiniai principai:
1. Nuolat analizuoti ir vertinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus, ir juos įgyvendinti.
2. Laikytis veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdyti pavestas funkcijas, prisiimtus įsipareigojimus.
3. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat matuoti, analizuoti, vertinti ir gerinti savo veiklą, efektyviai naudojant turimus resursus.
4. Diegti naujas, pažangias, saugias informacines technologijas ir naujus administravimo būdus.
5. Užtikrinti tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir pasiekiamumą (prieinamumą).
6. Vadovybė nustato IVS tikslus, kryptingai jų siekia ir jiems įgyvendinti skiria reikiamus išteklius.
Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kokybės politika yra viešai prieinama visuomenei, žinoma ir suprantama visiems ŽŪIKVC darbuotojams, nuolat peržiūrima, kad atitiktų naujausius IVS reikalavimus.
 


Informacija atnaujinta 2016-09-22.

Paieška:

2024 m. gegužės 23 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus