VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
D.U.K. » Žemės ūkio ir kaimo verslo registras
Kas gali įregistruoti žemės ūkio valdą?
Žemės ūkio valdą gali įregistruoti:
–  veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
–  juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų  registre.
Asmuo, pageidaujantis įregistruoti žemės ūkio valdą, turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių ir nuosavybės, nuomos, panaudos teise ar kitais teisiniais pagrindais valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą: įregistruotą Nekilnojamojo turto registre žemės sklypą, statinį, butą arba neįregistruotą NTR žemės sklypą, kuriam parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas.
 
Kam reikia registruoti žemės ūkio valdą?
Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, jeigu Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nenumatyta kitaip. ES ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytos paramos rūšys žemės ūkio valdų  valdytojams skiriamos remiantis žemės ūkio registruose, taip pat ir Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, sukaupta informacija.
 
Kokios yra bendrosios žemės ūkio valdų registravimo taisyklės?
–  Žemės ūkio valdoje vienu metu gali būti tik vienas valdytojas.
–  Tas pats asmuo vienu metu gali būti tik vienos žemės ūkio valdos nariu (valdytoju, partneriu, valdytojo šeimos nariu).
–  Kiekvienas žemės ūkio valdos objektas turi būti įregistruotas tik vienoje valdoje.
–  Apribojimai dėl teisinio statuso ar profesinio pasirengimo ūkininkauti netaikomi.
–  Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.
–  Žemės ūkio valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras. Asmenims, negalintiems nuvykti į seniūniją, suteikiama galimybė  įregistruoti žemės ūkio valdą arba atnaujinti valdos duomenis pateikus VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui rašytinį prašymą (žr. klausimus Kaip įregistruoti žemės ūkio valdą? arba Kaip atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?)
 
Ar gali įregistruoti žemės ūkio valdą asmuo, neturintis nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą?
Žemės ūkio valdą gali įregistruoti asmuo, valdantis bent vieną nekilnojamąjį daiktą (žemės sklypą, statinį arba butą) nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise ir kitais pagrindais. Nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre.
 
Kaip gali būti sukurta žemės ūkio valda, kuo skiriasi valdos valdytojas nuo partnerio ar šeimos nario?
Žemės ūkio valda gali būti sukurta:
–  vieno fizinio arba juridinio asmens – valdos valdytojo;
–  vieno fizinio asmens – valdos valdytojo, kuris įregistruoja žemės ūkio valdoje šeimos narius. Šeimos nariams gali priklausyti nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise įregistruoti žemės ūkio valdos objektai;
–  kelių fizinių arba juridinių asmenų, kurie sudaro rašytinę jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir tampa valdos partneriais. Valdos partneriai sutartyje skiria vieną asmenį valdos valdytoju, kuris vadovauja jungtinei veiklai ir atstovauja valdos partneriams. Nurodyti sutartyje valdos partnerių turtiniai įnašai, įskaitant nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise priklausančius jiems nekilnojamuosius daiktus, registruojami žemės ūkio valdoje.  
Žemės ūkio valdoje gali būti įregistruojami arba šeimos nariai, arba partneriai.
 
Valdos valdytojas vadovauja valdoje vykdomai veiklai, atstovauja valdos partneriams ar šeimos nariams tvarkant su žemės ūkio valda susijusius klausimus. Tik valdos valdytojo arba jo įgalioto asmens prašymu gali būti įregistruota arba perregistruota kito asmens vardu žemės ūkio valda, atnaujinti valdos duomenys. 
Valdos partnerių teisės nustatomos jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje. Be jungtinės veiklos nutraukimo sutarties, pasirašytos valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio (partnerių) rašytinio sutikimo, valdos valdytojas negali išregistruoti žemės ūkio valdos, perduoti žemės ūkio valdos kitam valdytojui, išregistruoti partnerio. Jeigu reikia įregistruoti naują partnerį, sudaroma nauja valdytojo ir visų partnerių jungtinės veiklos sutartis.  
Asmenys, įregistruoti žemės ūkio valdos valdytojo šeimos nariais, jokių teisių tvarkyti valdos reikalus neturi.
 
Kas yra žemės ūkio valdos centras?
Registruojant žemės ūkio valdą, valdytojas savo nuožiūra pasirenka vieną iš nekilnojamųjų daiktų valdos centru. Valdos centru gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre žemės sklypas, statinys, butas  arba neįregistruotas NTR žemės sklypas, kuriam parengtas žemės reformos žemėtvarkos projektas. Jis gali būti valdomas nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise. Žemės ūkio valda įregistruojama ir valdos duomenys atnaujinami toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdytojo pasirinktas valdos centru nekilnojamasis daiktas.
 
Kaip įregistruoti žemės ūkio valdą?
Norėdamas įregistruoti žemės ūkio valdą, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra būsimosios valdos centras. Duomenų teikėju gali būti būsimos valdos valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, o jeigu žemės ūkio valda registruojama juridinio asmens vardu, jo įgaliotas asmuo.
 
Duomenų teikėjas privalomai pateikia šiuos duomenis:
-  žemės ūkio valdos valdytojo asmens duomenis;
-  vieno nekilnojamojo daikto, kuris bus įregistruotas valdos centru, duomenis;
-  plėtojamos valdoje ekonominės veiklos rūšis pagal ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, kurį duomenų teikėjas ras seniūnijoje;
būsimos valdos teritorijoje įterptų per metus organinių ir mineralinių trąšų duomenis.
 
Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus:
-  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą: juridinio asmens registravimo pažymėjimą, Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę;
-  nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise (arba nurodo nekilnojamojo daikto unikalų numerį);
-  nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas nei vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
-  valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteikta naudoti valstybinė žemė;
-  jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
Kiti duomenys ir juos patvirtinantys dokumentai teikiami priklausomai nuo pageidaujamų įregistruoti valdoje subjektų bei objektų.
 
Seniūnijos darbuotojas įrašo duomenų teikėjo pateiktus duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazę, atspausdina užpildytą prašymo formą. Duomenų teikėjas patikrina, ar teisingai užpildytas prašymas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo. Duomenų teikėjui pasirašius prašymą, registracija užbaigiama. Valda laikoma įregistruota, jai suteikiamas unikalus identifikavimo kodas.

Jeigu valdai įregistruoti duomenų teikėjas kreipiasi į VĮ ŽŪIKVC, jis pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo pirmiau išvardintus duomenis, ir nurodytų dokumentų kopijas. VĮ ŽŪIKVC prašymas nagrinėjamas, vykdomas ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui išsiunčiamas rašytinis pranešimas apie valdos įregistravimą arba atsisakymą registruoti valdą nurodant šio atsisakymo priežastis.
 
Kuriais atvejais atnaujinami žemės ūkio valdų duomenys?
Žemės ūkio valdų duomenys atnaujinami:
–  vieną kartą kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d.;
–  per 30 dienų nuo valdos valdytojo, partnerio, valdos centro, plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos ir (arba) bet kurio žemės sklypo duomenų pasikeitimo;
–  valdos valdytojo iniciatyva;
–  valdos valdytojui mirus, kai kreipiasi paveldėtojas.
Žemės ūkio valdos duomenys gali būti atnaujinami daugiau negu vieną kartą per metus.
 
Kaip atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?

Norėdamas atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis, duomenų teikėjas kreipiasi į tą seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras. Duomenų teikėju gali būti valdos valdytojas arba jo įgaliotas atstovas, o jeigu žemės ūkio valda registruojama juridinio asmens vardu, jo įgaliotas asmuo.

Duomenų teikėjas pateikia šiuos dokumentus:
–  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
–  jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą.
Kiti dokumentai pateikiami, jeigu valdoje yra įvykę pokyčių.
 
Seniūnijos darbuotojas pataiso ar papildo Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazėje jau esamus žemės ūkio valdos duomenis, atspausdina ištaisytą prašymo formą. Duomenų teikėjas patikrina, ar teisingai užpildytas prašymas. Prireikus klaidos ištaisomos ir prašymas atspausdinamas iš naujo. Duomenų teikėjui pasirašius prašymą, duomenų atnaujinimas užbaigiamas.
Atnaujinus žemės ūkio valdos duomenis jos identifikavimo kodas nepasikeičia. 

Jeigu valdos duomenims atnaujinti duomenų teikėjas kreipiasi į VĮ ŽŪIKVC, jis pateikia rašytinį prašymą ir  atitinkamus valdos duomenų pokyčius patvirtinančių dokumentų kopijas.Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija.  VĮ ŽŪIKVC prašymas nagrinėjamas, vykdomas ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pareiškėjui išsiunčiamas rašytinis pranešimas apie valdos duomenų atnaujinimą arba atsisakymą atnaujinti valdos duomenis nurodant šio atsisakymo priežastis.

Jeigu nuo ankstesnio žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimo registre valdoje neįvyko pokyčių, duomenų teikėjas gali atnaujinti valdos duomenis paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikdamas paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraišką atitinkamu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų tų metų paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos administravimo taisyklių nustatyta tvarka.
 
Kaip išregistruoti žemės ūkio valdą?
Norėdamas išregistruoti žemės ūkio valdą, valdos valdytojas ar jo įgaliotas atstovas gali kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, pateikdamas šiuos dokumentus: 
–  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
–  jeigu duomenis teikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti valdos valdytojui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentą;
– jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai), jungtinės veiklos nutraukimo sutartį, pasirašyta valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą išregistruoti valdą.
 
Seniūnijoje programinėmis priemonėmis generuojamas prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir pateikiamas pasirašyti duomenų teikėjui. Prašymas persiunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. VĮ ŽŪIKVC išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu. 
 
Žemės ūkio valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą dėl valdos išregistravimo tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, kuriame nurodo valdos valdytojo asmens duomenis, žemės ūkio valdos identifikavimo kodą, korespondencijos adresą ir kontaktinį telefoną, bei išdėsto prašymo esmę. Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo įgaliotas asmuo, pridedama įgaliojimo atstovauti valdos valdytojui kopija.  Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.
 
Kaip išregistruoti žemės ūkio valdą mirus valdos valdytojui?

Norėdamas išregistruoti žemės ūkio valdą mirus valdos valdytojui, suinteresuotas asmuo gali kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, pateikdamas šiuos dokumentus:
– suinteresuoto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą išregistruoti žemės ūkio valdą, jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai).
Seniūnijoje programinėmis priemonėmis generuojamas prašymas išregistruoti žemės ūkio valdą iš Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir pateikiamas pasirašyti duomenų teikėjui. Prašymas persiunčiamas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.
Suinteresuotas asmuo gali pateikti rašytinį prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Prašymas rašomas pareiškėjo vardu. Nurodomi pareiškėjo asmens duomenys, pareiškėjo korespondencijos adresas ir kontaktinis telefonas, valdos valdytojo asmens duomenys, žemės ūkio valdos identifikavimo kodas bei išdėstoma prašymo esmė. Jeigu valdoje įregistruotas partneris (partneriai), prie prašymo pridedamas valdos partnerio (partnerių) rašytinis sutikimas išregistruoti valdą. Išregistravus žemės ūkio valdą, pareiškėjui paštu siunčiamas pranešimas apie valdos išregistravimą jo nurodytu korespondencijos adresu.

 
Kaip pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją?
Žemės ūkio valdos valdytojui pakeisti dabartinis valdos valdytojas bei valdos perėmėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, pateikdami šiuos dokumentus: 
–  valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
–  valdos perėmėjo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– jeigu žemės ūkio valdoje įregistruotas partneris (partneriai), dabartinio valdos valdytojo ir valdos partnerių jungtinės veiklos nutraukimo sutartį, pasirašytą valdytojo ir visų partnerių;
–  naują  valdos perėmėjo ir įregistruoto valdoje partnerio (partnerių) jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu žemės ūkio valdoje įregistruotas partneris (partneriai) ir valdos perėmėjas bei valdos partneris (partneriai) pageidauja tęsti jungtinę veiklą.
Kiti dokumentai pateikiami, jeigu valdos perėmėjas pageidauja įregistruoti valdoje naujus subjektus ar objektus.
Seniūnijoje kartu su valdos valdytojo keitimu vykdomas valdos duomenų atnaujinimas. 
Seniūnijos darbuotojas pakeičia Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazėje valdos valdytojo duomenis, prireikus pataiso ar papildo kitus žemės ūkio valdos duomenis, atspausdina ištaisytą prašymo formą. Valdos valdytojo pageidavimas pakeisti valdytoją turi būti raštiškai užfiksuotas, t. y. prašymo formą turi pasirašyti abu valdos perdavimo dalyviai – perduodantis valdą valdytojas ir valdos perėmėjas, arba prie minėto dokumento turi būti pridėtas rašytinis laisvos formos valdytojo prašymas pakeisti valdos valdytoją. Pasirašius prašymą, valdos valdytojo keitimas  užbaigiamas.
Žemės ūkio valdos valdytojui pakeisti dabartinis valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Prie prašymo pridedamos nurodytų dokumentų kopijos. Pakeitus žemės ūkio valdos valdytoją, pareiškėjui bei valdos perėmėjui paštu siunčiami raštai, informuojantys apie valdos duomenų pakeitimą, nurodytais korespondencijos adresais.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pakeičia tik valdos valdytojo duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazėje. Naujas valdos valdytojas turi kreiptis į seniūniją valdos duomenims atnaujinti.
Svarbu žinoti. Valdos perėmėjas negali būti kitos žemės ūkio valdos nariu. Jis turi nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise ar kitais pagrindais valdyti bent vieną nekilnojamąjį daiktą, įregistruotą perimamoje žemės ūkio valdoje. Nepriklausantys naujam žemės ūkio valdos valdytojui nuosavybės, nuomos, subnuomos, panaudos teise ir pan. nekilnojamieji daiktai išregistruojami iš žemės ūkio valdos duomenų. 
 
Kaip perimti mirusio žemės ūkio valdos valdytojo valdą?
Norėdamas pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją mirus valdos valdytojui, perėmėjas kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje yra valdos centras, pateikdamas šiuos dokumentus: 
–  valdos perėmėjo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
–  notaro patvirtintą paveldėjimo teisės liudijimo kopiją, jeigu valdoje esantys nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti perėmėjo vardu;
–  naujo valdos valdytojo ir esamų valdoje partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu žemės ūkio valdoje įregistruotas partneris (partneriai), ir valdos perėmėjas ir valdos partneris (partneriai) pageidauja tęsti jungtinę veiklą;
–  valdos partnerio (partnerių) rašytinį sutikimą būti išregistruotam iš valdos, jeigu valdos perėmėjas ir valdos partneris (partneriai) nepageidauja tęsti jungtinės veiklos.
Kiti dokumentai pateikiami, jeigu valdos perėmėjas pageidauja įregistruoti valdoje naujus subjektus ar objektus.
Seniūnijoje kartu su valdos valdytojo keitimu vykdomas valdos duomenų atnaujinimas.
Žemės ūkio valdos valdytojui pakeisti, valdos perėmėjas gali pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nurodomi pareiškėjo asmens duomenys, paso duomenys, buvusio valdos valdytojo asmens duomenys, žemės ūkio valdos identifikavimo kodas, pareiškėjo korespondencijos adresas, kontaktinis telefonas. Prie prašymo pridedamos nurodytų dokumentų kopijos. Pakeitus žemės ūkio valdos valdytoją, pareiškėjui paštu siunčiamas raštas, informuojantis apie valdos duomenų pakeitimą, nurodytu korespondencijos adresu.
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pakeičia tik valdos valdytojo duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenų bazėje. Naujas valdos valdytojas turi kreiptis į seniūniją valdos duomenims atnaujinti.
Svarbu žinoti. Valdos perėmėjas negali būti kitos žemės ūkio valdos nariu.
Prieš perimdamas žemės ūkio valdą, valdos perėmėjas turi sutvarkyti nekilnojamojo daikto (daiktų) nuosavybės dokumentus Nekilnojamojo turto registre, arba sudaryti savo vardu nekilnojamojo daikto naudojimo (nuomos, subnuomos, panaudos) sutartį ir įregistruoti ją Nekilnojamojo turto registre, jeigu nekilnojamasis daiktas jam nepriklauso nuosavybės teise.
 
Kaip pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją arba perimti mirusio žemės ūkio valdos valdytojo valdą, jeigu perėmėjas įregistruotas kitos valdos nariu (valdytoju, partneriu, valdytojo šeimos nariu)?
Žemės ūkio valdos perėmėjas negali būti kitos žemės ūkio valdos nariu.
Jeigu žemės ūkio valdos perėmėjas yra kitos valdos partneris arba valdytojo šeimos narys, jis turi būti iš tos valdos išregistruotas (žr. klausimą Kaip įregistruoti/ išregistruoti žemės ūkio valdos partnerį/ šeimos narį?).
Esant būtinybei perimti žemės ūkio valdą iš kito asmens arba perimti žemės ūkio valdą mirus valdytojui, perėmėjas, kuris yra kitos žemės ūkio valdos valdytojas, turi dvi pasirinkimo galimybes:
1. išregistruoja savo vardu įregistruotą žemės ūkio valdą (žr. klausimą Kaip išregistruoti žemės ūkio valdą?). Toliau valda perimama nustatyta tvarka (žr. atitinkamai klausimą Kaip pakeisti žemės ūkio valdos valdytoją? arba Kaip perimti mirusio žemės ūkio valdos valdytojo valdą?);
2. numatytos perduoti žemės ūkio valdos valdytojas išregistruoja savo valdą (žr. klausimą Kaip išregistruoti žemės ūkio valdą?) arba perėmėjas išregistruoja mirusio žemės ūkio valdos valdytojo valdą (žr. klausimą Kaip išregistruoti žemės ūkio valdą mirus valdos valdytojui?). Perėmėjas papildo savo žemės ūkio valdos duomenis išregistruotos valdos duomenimis seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Tuo pačiu vykdomas jo žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas (žr. klausimą Kaip atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?)
 
Kaip įregistruoti/ išregistruoti žemės ūkio valdos partnerį/ šeimos narį?
Žemės ūkio valdos valdytojas gali įregistruoti/ išregistruoti valdos partnerį arba šeimos narį toje seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras. Tuo pačiu vykdomas jo žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas (žr. klausimą Kaip atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis?). Įregistruojant valdos partnerį pateikiama jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis ir valdos partnerio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Teikiami tokie valdos partnerio duomenys: fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, fizinio ar juridinio asmens kodas, korespondencijos adresas, telekomunikacijų rekvizitai. Įregistruojant šeimos narį pateikiamas šeimos nario laisvos formos rašytinis sutikimas, kad jo duomenys būtų naudojami Europos Sąjungos ir valstybės paramai žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruoti ir šeimos nario asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Teikiami šie šeimos nario duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, giminystės ryšys.
Norint išregistruoti valdos partnerį, pateikiama jungtinės veiklos nutraukimo sutartis, pasirašyta valdytojo ir visų partnerių, arba valdos partnerio rašytinis sutikimas būti išregistruotam iš valdos. Išregistruojant šeimos narį dokumentų teikti nereikia.
Žemės ūkio valdos valdytojas gali pateikti rašytinį prašymą tiesiogiai VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Prašyme įregistruoti valdos partnerį arba šeimos narį pateikiami jo asmens duomenys. Prie prašymo pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija, arba atitinkamai jungtinės veiklos nutraukimo sutartis. Įregistruojant arba išregistruojant šeimos narį dokumentų kopijų pridėti nereikia. Pakeitus žemės ūkio valdos duomenis, pareiškėjui paštu siunčiamas raštas, informuojantis apie valdos duomenų pakeitimą, nurodytu korespondencijos adresu.
Svarbu žinoti. Prašymą įregistruoti/ išregistruoti žemės ūkio valdos partnerį/ šeimos narį rašo žemės ūkio valdos valdytojas.
 
Kaip pakeisti žemės ūkio valdos nario vardą, pavardę/ pavadinimą arba asmens kodą?

Žemės ūkio valdos nario vardui, pavardei, pavadinimui arba asmens kodui pakeisti žemės ūkio valdos valdytojas pateikia rašytinį prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Prie prašymo pridedama naujai išduoto valdos nario (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinančio dokumento (registravimo pažymėjimo, paso, asmens tapatybės kortelės) kopija. Pakeitus žemės ūkio valdos duomenis pareiškėjui paštu siunčiamas raštas, informuojantis apie valdos duomenų pakeitimą, nurodytu korespondencijos adresu.

 
Kaip įregistruoti žemės ūkio valdoje įsigytą nekilnojamąjį daiktą, neišregistruotą iš pardavėjo (trečiojo asmens) valdos?

Asmuo, įsigijęs nekilnojamąjį daiktą, įregistruotą pardavėjo arba trečiojo asmens valdoje, turi susitarti su pardavėju ar asmeniu, kurio valdoje įregistruotas šis nekilnojamasis daiktas, kad šis išregistruotų parduotą nekilnojamąjį daiktą iš savo žemės ūkio valdos. Nepavykus susitarti, nekilnojamojo daikto savininkas pateikia rašytinį prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Nurodomi pareiškėjo duomenys ir valdos identifikavimo kodas (jeigu pareiškėjo vardu įregistruota valda), nekilnojamojo daikto identifikavimo numeriai, pareiškėjo korespondencijos adresas, kontaktinis telefonas, išdėstoma prašymo esmė. Pageidautina, kad būtų nurodyti valdos, kurioje įregistruotas nekilnojamasis daiktas, identifikavimo kodas, valdytojo duomenys, adresas. Prašyme pareiškėjas gali nurodyti, kad minėtas nekilnojamasis daiktas būtų įregistruotas jo žemės ūkio valdoje. Prie prašymo pridedamos įrodančių pareiškėjo teisę į nekilnojamąjį daiktą dokumentų kopijos. Nekilnojamasis daiktas išregistruojamas iš nurodytos valdos ir, jeigu to prašoma, įregistruojamas pareiškėjo valdoje. Pakeitus Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis pareiškėjui ir asmeniui, iš kurio valdos buvo išregistruotas nekilnojamasis daiktas, paštu siunčiami raštai, informuojantys apie valdų duomenų pakeitimą.

 
Kaip gauti Žemės ūkio ir kaimo verslo registro pažymą?
Norėdami gauti atsakymą į šį klausimą, spauskite čia.
 
Puslapiai: [1]

Paieška:

2024 m. liepos 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus