VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
D.U.K. » Geografinių informacinių sistemų skyrius
Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą 2017 m.?
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos 2017 m. teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintomis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis.
Teisės akto aktualią redakciją galite rasti:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/DwglskgOPO
 
Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką?
2017 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos teikiamos nuo 2017 m. balandžio 10 d. iki birželio 6 d. Pavėluotai šios paraiškos gali būti pateiktos nuo 2017 m. birželio 7 d. iki liepos 3 d. Už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma yra mažinama 1 proc. Po 2017-06-06 pareiškėjų paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir išskirtinės kokybės vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.
 
Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?
Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu http://paseliai.vic.lt, pasirinkęs „Prisijungti per el. valdžios vartus“ arba pagal valdos centro adresą kreiptis į seniūnijos / savivaldybės darbuotoją.

 
Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vėliau, jeigu deklaravimo metu pareiškėjas to negalėjo padaryti (dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios)?
Paraiškos gali būti pateiktos nuo 2017 m. liepos 4 d. iki spalio 31 d. atvykus į savivaldybę ar seniūniją, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį žemės ūkio valdai), vėliau paraiškos nepriimamos.
 
Kaip prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?
Juridinio asmens, t. y. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, fizinio asmens įgaliotas kitas fizinis asmuo, norintis gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos turi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti prašymą ir pridedamą įgaliojimą pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija).
Prašymo formą galite rasti:
1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-897 6 priedas;
2. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje www.vic.lt, pasirinkę Paslaugos / Prašymai / Nr. 16 „Prašymas suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos“ (http://www.vic.lt/?mid=51).
Juridinio asmens vadovui prieiga prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos sukuriama pateikus tik prašymą.
Prašymų dėl prieigos suteikimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, pildyti nereikia.
 
Ar pareiškėjas, savarankiškai pateikęs paraišką, turi atsiųsti registracijos dokumentą?
Pareiškėjas, kuris Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikia Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką (toliau – paraiška) savarankiškai, t. y. prisijungęs per el. valdžios vartus, patvirtina paraiškos duomenis ir paraiška laikoma pateikta.
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir / arba Prašymo pakeisti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis registravimo dokumentų Nacionaliniai mokėjimo agentūrai siųsti nebereikia.
Seniūnijos ar savivaldybės darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenų parvirtinimas taip pat yra laikomas paraiškos pateikimu.
 
Kokiais atvejais reikia pateikti žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ir kur juos siųsti?
Pareiškėjas, kuris pats patvirtino paraišką per elektroninę bankininkystę ir:
1. praėjusiais metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų nedeklaravo;
2. deklaravo visiškai per praėjusius 2 metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus;
privalo iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. išsiųsti visų minėtų deklaruojamų plotų žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų (su žemės sklypų planais) kopijas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paštu arba elektroniniu paštu. Nepateikus šių dokumentų (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui), Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams taiko sankcijas dėl didesnių (nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys) naudmenų plotų deklaravimo.
Pareiškėjas, kuris pats patvirtino paraišką per elektroninę bankininkystę ir deklaruojantis plotus, patenkančius į „valstybinės ir kitos paskirties žemės sluoksnį“, privalo turėti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus ir turės juos pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos jai paprašius.
Pareiškėjas, kuris paraišką pateikė savivaldybėje / seniūnijoje, žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus siunčia Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tik jai šių dokumentų paprašius.
 
Kokius naudmenų kodus galima deklaruoti kontroliniuose žemės sklypuose skirtingais Gkodais?
Kontroliniuose žemės sklypuose pažymėtais skirtingais Gkodais galima deklaruoti:

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai

Naudmenų kodai, kuriuose galima deklaruoti

grioviai

5PT-11, 5PT-12

hd2

5PT-11, 5PT-12

bl1

Visi naudmenų kodai išskyrus 5PT-11, 5PT-12

bl1b

Visi naudmenų kodai išskyrus 5PT-11, 5PT-12

bl3

NEP, MNN, 5PT-3, 5PT-9 ir VIII grupė

bl6

5PT-9, GRY, GRS

bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė


 
Ar braižant laukus galima kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas?
Kontrolinių žemės sklypų ribas leidžiama kirsti:

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai

Naudmenų kodai, kuriuose galima deklaruoti

bl6, bl3

5PT-9

grioviai, hd2

5PT-11, 5PT-12

bl1b, bl3, bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl1b, bl3

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl1b, bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl1, bl3, bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl1, bl3

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl1, bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

bl3, bl9

NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė


Kitais atvejais kirsti kontrolinių žemės sklypų ribų negalima.
 
Ar galima deklaruoti laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl1b (dirbamos žemės sklypai, tačiau praeitais metais juose nebuvo deklaruota), bl3 (miško žemės sklypai), bl9 (mišrūs žemės sklypai, kurių didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)), bl6 (užstatytų teritorijų žemės sklypai ne mieste), bl2 (užstatytų teritorijų žemės sklypai mieste)?

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai

Ar galima prašyti tiesioginių išmokų

Ar galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones

bl1b

Taip - tokiu atveju Agentūra atsitiktinės atrankos ar rizikos analizės būdu atrenka tokius kontrolinius žemės sklypus, kuriuose atlieka patikrą vietoje arba nuotolinę patikrą. Jeigu šie kontroliniai žemės sklypai bl1b patenka į einamųjų metų palydovinių ir (arba) ortofotografinių žemėlapių teritoriją, jie bus tikslinami pagal šią medžiagą.

Taip

bl3

Ne

Taip

bl9

Ne

Taip

bl6

Ne

Taip

bl2

Ne

Ne

 
Jeigu prieš deklaravimą pareiškėjas iškirto medžius, krūmus ir sutvarkė plotą, ar jis gali deklaravimo metu toje vietoje deklaruoti ir prašyti tiesioginių išmokų?
Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais prieš deklaravimą, bet neaprašė šių pasikeitimų Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje t. y. iki 2016 m. gruodžio 1 d., toje vietoje 2017 m. negalės deklaruoti laukų skirtų tiesioginėms išmokoms gauti.
 
Kada reikia aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?
Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais nuo einamųjų metų deklaravimo pradžios iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos (savivaldybės) darbuotojo, Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu gali pažymėti ir aprašyti išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus. Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. gali aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.
Aprašant išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pasikeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomas pasikeitimas ir vietą padedantys nustatyti objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.). Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje aprašomi vietoje jau įvykdyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai (t. y. iškirsti medžiai, kelmai, krūmai, atlikti akmenų valymo darbai, o darbų atliekos išvežtos iš lauko) ir laukas tinkamas paramai gauti.
Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų modulyje aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus peržiūrėti, patikrinti ir integruoti į duomenų bazę kitų metų deklaravimui.
Patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų modulyje aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų, neišvežė nupjautų medžių, nesutvarkė akmenų krūvų ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.
 
Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje yra nurodyta, kad buvo iškirsti medžiai ir krūmai. Kaip galiu sužinoti, ar pagal šį aprašymą yra pataisyta informacija Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje?
Visus aprašytus kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus, jų būseną ir kontrolinių žemės sklypų redagavimą pagal aprašymus galima peržiūrėti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje http://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus piktogramą „Žemėlapiai“ ir „KŽS atnaujinimas“ http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html).).
 
Pareiškėjas savo dirbamoje žemėje išsikasė tvenkinį, pasistatė namą, bet duomenų bazėje KŽS_DR5LT jie neišskirti kaip atskiri kontroliniai žemės sklypai. Kaip juos pažymėti deklaruojant?
Pareiškėjas deklaruodamas kontroliniuose žemės sklypuose, kurių gkodas yra bl1 ir bl1b, turi įbraižyti didesnius nei 0,01 ha naujus netinkamus paramai plotus, esančius deklaruojamuose plotuose (pastatus, vandens telkinius, medžius, krūmynus, medžių grupes ir kt.), kurie nėra išskirti duomenų bazėje KŽS_DR5LT kaip atskiri kontroliniai žemės sklypai. Netinkamam paramai plotui reikia parinkti naudmenos kodą „NEP“, kurio reikšmė „Netinkamas paramai plotas“, taip pat aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje aprašyti galima tik tada, kai nauji netinkami paramai plotai patenka į dirbamos žemės kontrolinius žemės sklypus, kurių gkodas yra bl1 ir bl1b.
Tais atvejais, kai yra iškirsti medžiai, kelmai, krūmai, atlikti akmenų valymo darbai, o darbų atliekos išvežtos iš lauko deklaravimo metu aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus galima tik per Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje esantį atskirą Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulį.
Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 1 d. galima aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.
Aprašant išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pasikeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomas pasikeitimas ir vietą padedantys nustatyti objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.).
Deklaravimo metu Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje aprašyti nauji netinkami paramai plotai naudmenos kodu „NEP“ kaip kontrolinių žemės sklypų pasikeitimai turės įtakos paraiškos administravimui ir bus patikrinti ir integruoti į duomenų bazę tuoj po deklaravimo.
Kontrolinių žemės sklypų pasikeitimai aprašyti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje bus peržiūrėti, patikrinti ir integruoti į duomenų bazę kitų metų deklaravimui.
Patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinio kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų, neišvežė nupjautų medžių, nesutvarkė akmenų krūvų ir pan.) kontrolinių žemės sklypų ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.

 
Kas yra laikoma kraštovaizdžio elementu ir kokiu tikslu galima jį žymėti?
Pareiškėjas, deklaruojantis daigiau nei 15 ha ariamos žemės ir norintis gauti „Žalinimo“ išmoką, turi mažiausiai 5 proc. jos dalies deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (toliau – EASV). EASV gali būti pūdymas, azotą kaupiantys augalai, trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai, žolinis įsėlis, posėlis ir kraštovaizdžio elementai, tokie kaip miškeliai, tvenkiniai ir (arba) kūdros, palaukės, grioviai, kurie atitinka kraštovaizdžio elementams keliamus reikalavimus. EASV kraštovaizdžio elementus deklaravimo metu pasirinkti ir (arba) įbraižyti nėra privaloma.
 
Kada galima aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus?
Pareiškėjas pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Krašovaizdžio elementų žymėjimo modulyje gali pažymėti ir aprašyti galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus (miškelius, tvenkinius ir (arba) kūdras, griovius) nuo einamųjų metų deklaravimo pradžios iki gruodžio 1 d.
Pažymėti galimai tinkami kraštovaizdžio elementai bus peržiūrėti, patikrinti ir atitinkantys reikalavimus išskirti kraštovaizdžio elementų sluoksnyje kitų metų deklaravimui.
Galimai tinkamų kraštovaizdžio elementų žymėjimas ir aprašymas nėra privalomas.
 
Kur galima registruoti planuojamus žydinčių augalų purškimus spec. priemonėmis?
Žemės naudotojas, besirengiantis apdoroti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, jei jų sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, tai turi registruoti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje http://paseliai.vic.lt, ir pasirinkęs „Purškimų registravimas“.
 
Kur bitininkai gali pamatyti planuojamus purkšti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais laukus?
Augalų apsaugos produktais planuojamus purkšti laukus arba rapsų sėjos datą, laiką, vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą galima matyti elektroniniame žemėlapyje VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje http://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus piktogramą „Žemėlapiai“ ir „Purškimų / sėjos peržiūra“ (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html).
 
Kur rasti reikalingą statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?
Statistinė informacija pagal metus yra VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje www.vic.lt pasirinkus „Statistinė informacija“ ir „Paraiškų priėmimo informacinė sistema“ (http://www.vic.lt/?mid=376).
Elektroniniame žemėlapyje 2014 m. / 2015 m. / 2016 m. statistinę informaciją galima peržiūrėti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje http://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus piktogramą „Žemėlapiai“ ir „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą“ (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html).
Esant poreikiui, papildomos informacijos galima kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą raštu.
 
Puslapiai: [1]

Paieška:

2024 m. liepos 24 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus