VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » E. paslaugos » Ekonominio valdos dydžio (EDV) skaičiavimas
Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas žemės ūkio ministro2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas siekiant tinkamai administruoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones ir mokesčius, kuriais apmokestinami žemės ūkio subjektai.
Mokesčių tikslais žemės ūkio valdos ar ūkininkų ūkiai (toliau – valda ar ūkis) grupuojami pagal valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną (toliau – SGP) ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV). Nuo EDV dydžio priklauso žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų sveikatos draudimo įmokų tarifas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo privalomumas.

Tvarkos apraše numatyta, kad valdos ar ūkio EDV apskaičiuojamas valdoms, ūkiams ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkiams, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų ūkių registruose. EDV apskaičiuojamas vieną kartą per metus už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., ir paskelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.

Valdos ar ūkio EDV apskaičiuojamas atsižvelgiant į valdos ar ūkio žemės ūkio produkcijos rūšių bendrąjį SGP ir pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, jei valda ar ūkis šias paslaugas teikia. EDV nustatomas bendrąjį SGP padalijus iš ekonominio dydžio vieneto, kuris lygus 1200 eurų. Valdos ar ūkio bendrasis SGP gaunamas susumavus sandaugas, kurios apskaičiuojamos dauginant valdos ar ūkio atitinkamos produkcijos rūšies SGP iš auginamų augalų pasėlių plotų ir kiekvienos rūšies ūkinių gyvūnų vidutinio metinio skaičiaus, akvakultūros tvenkinių plotų ir uždarųjų akvakultūros sistemų tūrių bei pridedant pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo, kurios perskaičiuojamos į SGP taikant koeficientą 0,5524.
Žemės ūkio produkcijos rūšių SGP sąrašas pateiktas Tvarkos aprašo 1 priede.
EDV apskaičiavimo pavyzdys pateiktas aprašo 2 priede.
Jei valdoje ar ūkyje auginami žolėdžiai ūkiniai gyvūnai, tada auginamų pašarinių augalų, išskyrus natūralias pievas ir ganyklas bei kultūrines pievas (daugiau kaip 5 metų), plotai (ha) proporcingai sumažinami Tvarkos apraše nustatyta tvarka.
Skaičiuojant EDV naudojami valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenys (šeimos narių duomenys neįtraukiami). Jei asmuo įregistruotas tik Ūkininkų ūkių registre, skaičiuojant EDV, naudojami tik ūkininko duomenys (partneriams skaičiuojama individualiai, vadovaujantis jų pateiktų pažymų ir atitinkamų registrų duomenimis).
Valdos ar ūkio duomenys apie praėjusiais metais uždirbtas pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – Pažyma), kurią valdos valdytojas arba ūkininkas iki einamųjų metų birželio 1 d. pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (toliau – ŽŪIKVC). Jeigu ūkininkas nėra įregistravęs valdos, Pažymas ūkininkas ir jo partneriai turi teikti atskirai. Pažymos forma ir Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodiką (toliau – Metodika) patvirtintos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“.
Atkreiptinas dėmesys
į tai, kad Metodika ir Pažymos forma buvo pakeistos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-773 . Naujos redakcijos Metodikos nuostatos taikomos apskaičiuojant pajamas už 2017 ir vėlesnius metus. Naują Pažymos formą rasitečia .
Atsižvelgiant į tai, kad Pažyma turi būti pateikiama iki birželio 1 d., kai valdų ar ūkių EDV jau būna apskaičiuoti ir paskelbti valstybės institucijoms, ŽŪIKVC, gavęs Pažymą, perskaičiuos valdos ar ūkio EDV ir per 10 darbo dienų paskelbs jį suinteresuotoms valstybės institucijoms, gautą reikšmę nurodydamas einamųjų metų sausio 1 d. Valdų ar ūkių valdytojai ir jų partneriai turi atkreipti dėmesį į valdos ar ūkio EDV pasikeitimą, nes jiems gali pasikeisti ir įmokų mokėjimo reikalavimai.
Jei valdos valdytojas ar ūkininkas nesutinka su jam apskaičiuotu EDV, jis turi teisę kreiptis į ŽŪIKVC su prašymu jį patikslinti, nurodydamas duomenis, kurie, jo nuomone, nebuvo įvertinti, ir (ar) pranešti apie EDV skaičiavimo neatitiktis. Jei prašymas yra pagrįstas, ŽŪIKVC patikslina EDV dydį, pranešdamas raštu apie tai pareiškėjui. Jei ŽŪIKVC nusprendžia, kad prašymas nėra pagrįstas, jis atsisako tikslinti EDV ir apie tai raštu informuoja pareiškėją.

EDV skaičiavimui naudojamas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Gyvūnų priskyrimas EDV skaičiavimams













Informacija atnaujinta 2018-02-07.

Paieška:

2024 m. liepos 24 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus