VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Paslaugos » E. paslaugos » Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-658

PIENO GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ IR JŲ ASOCIACIJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – nustatyti pieno gamintojų organizacijų (toliau – gamintojų organizacijos) ir jų asociacijų pripažinimo, priežiūros, derybinių santykių reguliavimo ir pripažinimo panaikinimo taisykles, įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus dėl pieno rinkos reguliavimo.
2. Pagrindinės sąvokos, vartojamos šiose taisyklėse, apibrėžtos 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (OL 2007 L 299, p.1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 261/2012 (OL 2012 L 94, p. 38).
3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Žemės ūkio ministerija) ir VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Centras) bendradarbiauja su Europos Sąjungos šalių įgaliotomis institucijomis tarpvalstybinių gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimo ir veiklos klausimais.

II. GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS

4. Juridinis asmuo, vienijantis pieno gamintojus ir siekiantis gamintojų organizacijos pripažinimo, privalo:
4.1. turėti patvirtintus įstatus;
4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus reglamento (EB) Nr. 1234/2007 122 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose;
4.3. turėti ne mažiau kaip 20 narių, kurių bendras turimas melžiamų karvių skaičius prašymo pateikimo dieną yra ne mažiau kaip 200, o parduodamo pieno kiekis per metus (imant paskutinių 12 mėn. periodą nuo paraiškos pateikimo dienos) – ne mažesnis kaip 1000 t;
4.4. įgalioti fizinį asmenį, kuris būtų atsakingas už gamintojų organizacijos vardu vykdomas derybas dėl parduodamo pieno sutarčių sąlygų.
5. Juridinis asmuo, vienijantis pieno gamintojus, siekdamas gamintojų organizacijos pripažinimo:
5.1. nebūdamas pieno supirkėju, Centrui  pateikia:
5.1.1. paraišką pripažinti pieno gamintojų organizacija (1 priedas);
5.1.2. pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją;
5.1.3. pareiškėjo įstatų kopiją;
5.1.4. narių pareiškimus, jog šiai gamintojų organizacijai jie suteikia teisę derėtis dėl viso ar dalies (nurodant konkretų skaičių) pieno kiekio, sudarant pieno pardavimo sutartis tam tikram laikotarpiui (2 priedas). Gamintojas tokią teisę gali suteikti tik vienai pripažintai gamintojų organizacijai, kurios narys jis yra. 
5.2.  būdamas pieno supirkėju, Centrui  pateikia:
5.2.1. paraišką pripažinti pieno gamintojų organizacija (1 priedas);
5.2.2. pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją;
5.2.3. pareiškėjo įstatų kopiją;
5.2.4. dokumentų kopijas, patvirtinančias, kad pieno gamintojai, nurodyti paraiškoje, yra šio juridinio asmens  nariai (bendraturčiai);
5.3. būdamas pieno supirkėju ir pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), Centrui pateikia paraišką pripažinti pieno gamintojų organizacija (1 priedas).
6. Registruojant paraiškas Centras tikrina, ar pateikti visi paraiškoje ir šių taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys.
7. Centras, išnagrinėjęs šių taisyklių 4–5  punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis bei jų atitiktį teisės aktų reikalavimams, parengia raštą Žemės ūkio ministerijai dėl gamintojų organizacijos pripažinimo, kaip nurodyta šių taisyklių 26 punkte.
8. Jei pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų, reikalingų pripažinimui suteikti, nepakanka, Centras informuoja pareiškėją apie tai per 10 darbo dienų nuo dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo.
9. Sprendimą dėl gamintojų organizacijos pripažinimo, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 261/2012 126a straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais, priima Žemės ūkio ministerija per keturis mėnesius nuo paraiškos su visais atitinkamais įrodymais pateikimo. Priėmus sprendimą gamintojų organizacijos nepripažinti, jai pranešama raštu, nurodant nepripažinimo motyvus ir apskundimo tvarką.
10. Žemės ūkio ministerijai atsisakius pripažinti gamintojų organizaciją, pakartotinai dėl jos pripažinimo galima kreiptis praėjus ne mažiau kaip 2 mėnesiams nuo priimto sprendimo dienos šių taisyklių nustatyta tvarka.
11. Pripažinta gamintojų organizacija:
11.1. kiekvienais metais (praėjus 12 mėnesių nuo pripažinimo patvirtinimo) Centrui pateikia:
11.1.1. atnaujintus šių taisyklių 5.1.4 punkte nurodytus duomenis, jeigu ši organizacija nėra pieno supirkėjas;
11.1.2. atnaujintą informaciją apie gamintojų narystę organizacijoje, jeigu ši organizacija yra pieno supirkėjas, išskyrus tuos atvejus, kai ši organizacija yra pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu);
11.2 pasikeitus juridinio asmens įstatams ir (ar) paraiškos (1 priedas) duomenims, išskyrus paraiškos 2 punktą, per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo apie tai informuoja Centrą;
11.3. nutraukusi savo veiklą, per 1 mėnesį apie tai informuoja Centrą;
11.4. bet kuriuo metu gali pateikti informaciją apie naujų narių priėmimą ir tai patvirtinančius dokumentus;
11.5. kiekvienais metais iki sausio 31 d. pateikia Centrui informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus realiai sudarytas 25 punkte nurodytas sutartis, jų galiojimo trukmę ir parduotą pieno kiekį.
12. Gamintojų organizacijų pripažinimas, taip pat pripažinimo panaikinimas įforminamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
13. Pripažinimas panaikinamas, jei gamintojų organizacija pateikia prašymą panaikinti jos pripažinimą arba nesilaiko Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių gamintojų organizacijų veiklą ir šių taisyklių nustatytų reikalavimų, arba pripažinimas gautas pateikus melagingus duomenis.

III. GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJOS

14. Gamintojų organizacijų asociacijoje (toliau – asociacija) turi būti ne mažiau kaip trys pripažintos gamintojų organizacijos. Pripažinta gamintojų organizacija vienu metu gali priklausyti tik vienai pripažintai asociacijai.
15. Juridinis asmuo, vienijantis gamintojų organizacijas, kaip nurodyta šių taisyklių 14 punkte, siekdamas asociacijos pripažinimo, Centrui pateikia:
15.1. paraišką pripažinti pieno gamintojų organizacijų asociacija (3 priedas);
15.2. pareiškėjo registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją;
15.3. pareiškėjo įstatų kopiją;
15.4. susitarimo tarp pareiškėjo ir kiekvieno asociacijos nario kopiją, kurioje:
15.4.1. patvirtinama, kad gamintojų organizacijos nariai sutinka, kad jų organizacija prisijungtų prie asociacijos arba liktų sudarytoje asociacijoje;
15.4.2. išdėstyti asociacijos įsipareigojimai savo nariams ir narių įsipareigojimai asociacijai;
15.4.3. numatytas gamintojų organizacijos įsipareigojimas nenutraukti narystės asociacijoje,  sudarytam sutarties, dėl kurios sąlygų vyko derybos asociacijos vardu, laikotarpiui.
16. Registruodamas paraiškas Centras tikrina, ar pateikti visi šių taisyklių 15 punkte nurodyti dokumentai ir duomenys.
17. Centras, išnagrinėjęs šių taisyklių 14–15 punktuose nurodytus dokumentus ir duomenis bei jų atitikimą teisės aktų reikalavimus, parengia teikimą Žemės ūkio ministerijai dėl asociacijų pripažinimo, kaip nurodyta šių taisyklių 26 punkte.
18. Jei pateiktų dokumentų ir (ar) duomenų, reikalingų pripažinimui suteikti, nepakanka, Centras apie tai informuoja pareiškėją per 10 darbo dienų nuo dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo.
19. Sprendimą dėl asociacijos pripažinimo, vadovaudamasi reglamento (EB) Nr. 261/2012 126a straipsnio 1 dalyje nustatytais reikalavimais, Žemės ūkio ministerija priima per keturis mėnesius nuo prašymo bei kitų dokumentų gavimo dienos. Priėmus sprendimą asociacijos nepripažinti, apie tai jai pranešama raštu, nurodant nepripažinimo motyvus ir apskundimo tvarką.
20. Pripažinta asociacija:
20.1. kiekvienais metais (praėjus 12 mėnesių nuo pripažinimo patvirtinimo) Centrui pateikia atnaujintus šių taisyklių 15.4 punkte nurodytus duomenis;
20.2. pasikeitus taisyklių 15.1 punkte nurodytos paraiškos duomenims ir (ar) 15.3 punkte nurodytiems įstatams, per 1 mėnesį nuo jų pasikeitimo apie tai informuoja Centrą;
20.3. nutraukusi savo veiklą, per 1 mėnesį apie tai informuoja Centrą;
20.4. bet kuriuo metu gali pateikti informaciją apie naujų narių priėmimą ir tai patvirtinančius dokumentus;
20.5. kiekvienais metais iki sausio 31 d. pateikia Centrui informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus realiai sudarytas 25 punkte nurodytas sutartis, jų galiojimo trukmę ir parduotą pieno kiekį.
21. Asociacijų pripažinimas, taip pat pripažinimo panaikinimas įforminamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
22. Pripažinimas panaikinamas, jei asociacija pateikia prašymą panaikinti jos pripažinimą arba nesilaiko Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asociacijų veiklą ir šių taisyklių nustatytų reikalavimų, arba pripažinimas gautas pateikus melagingus duomenis.

IV. DERYBOS DĖL SUTARČIŲ SĄLYGŲ

23. Pripažinta gamintojų organizacija ir (ar) jų asociacija gali derėtis dėl savo narių pagaminamo pieno pardavimo sutarčių sąlygų.
24. Pieno kiekis, dėl kurio derasi pripažinta gamintojų organizacija ar jų asociacija, turi neviršyti nei vienos iš šių ribų:
24.1. 3,5 proc. viso Europos Sąjungoje pagaminamo pieno kiekio;
24.2. 33 proc. šalyje pagaminamo pieno kiekio;
24.3. 33 proc. šalyje, kurioje pienas parduodamas, pagaminamo pieno kiekio, kai pieno pagaminimo šalis ir pieno pardavimo šalis skiriasi.
25. Pripažinta gamintojų organizacija ar asociacija likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomų derybų dėl parduodamo pieno sutarčių sąlygų, pateikia Centrui informaciją apie pieno kiekį, dėl kurio numatoma derėtis, sutarties trukmę ir Europos Sąjungos šalį, su kurios pieno supirkimo ar perdirbimo įmone numatoma derėtis.
Kai numatomos derybos vyks su kitos Europos Sąjungos šalies narės pieno supirkimo ar perdirbimo įmone, ši informacija turi būti pateikta ir tos šalies kompetentingai institucijai.
Jeigu dėl to paties kiekio ir sutarties trukmės numatoma derėtis su keliomis tos pačios šalies supirkimo ar perdirbimo įmonėmis, pakartotinės informacijos teikti nereikia.

V. ATSAKINGOS INSTITUCIJOS IR JŲ FUNKCIJOS

26. Centras, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis:
26.1. išnagrinėja gamintojų organizacijos ar asociacijos paraišką bei prie jos pateiktus dokumentus ir įvertina atitiktį šiose taisyklėse nustatytiems reikalavimams. Prireikus teikia raštu paklausimą, nurodydamas datą, iki kurios turi būti pateiktas atsakymas;
26.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo arba ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakymo į paklausimą gavimo dienos parengia raštą Žemės ūkio ministerijai dėl gamintojų organizacijos ar asociacijos pripažinimo arba nepripažinimo, kuriame nurodo:
26.2.1. kiekvienos paraišką pateikusios gamintojų organizacijos ar asociacijos:
26.2.1.1. pavadinimą;
26.2.1.2. įmonės kodą;
26.2.1.3. buveinės adresą;
26.2.2. Centro preliminarią išvadą – pripažinti arba nepripažinti;
26.3. praėjus metams po gamintojų organizacijos pripažinimo, atlieka kontrolę:
26.3.1. išnagrinėja šių taisyklių 11 punkte nurodytus duomenis bei informacinėse sistemose esančią informaciją apie pieno gamintojų turimų melžiamų karvių skaičių ir per paskutinius 12 mėnesių parduoto pieno kiekį;
26.3.2. įvertina, ar pripažinta gamintojų organizacija atitinka jai nustatytus pripažinimo reikalavimus;
26.3.3. nustačius trūkumus, per 10 darbo dienų informuoja pripažintą gamintojų organizaciją apie būtinybę panaikinti nustatytus trūkumus per 2 mėnesių laikotarpį;
26.3.4. gamintojų organizacijai ištaisius nurodytus trūkumus, atlieka pakartotinį vertinimą dėl atitikties reikalavimams pripažinimo;
26.3.5. gamintojų organizacijai neištaisius trūkumų per nurodytą laikotarpį, parengia raštą Žemės ūkio ministerijai dėl gamintojų organizacijos pripažinimo panaikinimo;
26.4. praėjus metams po asociacijos pripažinimo, atlieka kontrolę:
26.4.1. išnagrinėja šių taisyklių 20 punkte nurodytus duomenis;
26.4.2. įvertina, ar asociacija atitinka jai nustatytus pripažinimo reikalavimus; 
26.4.3. nustačius trūkumus, per 10 darbo dienų informuoja pripažintą asociaciją apie būtinybę panaikinti nustatytus trūkumus per 2 mėnesių laikotarpį;
26.4.4. asociacijai ištaisius nurodytus trūkumus, atlieka pakartotinį vertinimą dėl atitikties pripažinimo reikalavimams;
26.4.5. asociacijai neištaisius trūkumų per nurodytą laiką, parengia raštą Žemės ūkio ministerijai dėl asociacijos pripažinimo panaikinimo;
26.5. per 1 darbo dieną nuo 25 punkte nurodytos informacijos gavimo:
26.5.1. pateikia šią informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai (toliau – Konkurencijos taryba);
26.5.2. pateikia šią informaciją susijusių Europos Sąjungos šalių atsakingoms institucijoms, kuriose pripažintos gamintojų organizacijos ar jų asociacijos numato vykdyti derybas;
26.5.3. įvertina šią informaciją ir nustato:
26.5.3.1. ar pripažinta gamintojų organizacija arba jų asociacija neviršija 24 punkte nustatytų apribojimų;
26.5.3.2. ar pieno kiekis, dėl kurio numatomos derybos, atitinka pieno gamintojų, priklausančių atitinkamai gamintojų organizacijai ar jų asociacijai, gamybinius pajėgumus;
26.5.4. nustačius, kad pieno kiekis, dėl kurio numatoma derėtis, neatitinka reikalavimų, per 2 darbo dienas informuoja apie tai gamintojų organizaciją ar asociaciją.
26.6. kiekvienais metais iki vasario 10 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai 11.5 ir 20.5 punktuose nurodytą informaciją apie pieno kiekį, kuris buvo parduotas per gamintojų organizacijas ir jų asociacijas;
26.7. kiekvienais metais iki sausio 15 d. pateikia Žemės ūkio ministerijai informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus veikusias pripažintas gamintojų organizacijas ir jų asociacijas, jų duomenų kontrolės rezultatus bei jų pieno gamintojų pagaminto pieno kiekį.
27. Žemės ūkio ministerija:
27.1. informuoja Centrą ir gamintojų organizacijas bei asociacijas apie jų pripažinimą, nepripažinimą arba pripažinimo panaikinimą;
27.2 iki vasario 1 d. kreipiasi į Konkurencijos tarybą su prašymu iki vasario 15 d. pateikti informaciją, nurodytą Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 511/2012 dėl pranešimų, susijusių su pieno produktų sektoriaus gamintojų ir tarpšakinėmis organizacijomis, derybomis dėl sutarčių sudarymo, ir santykiais, numatytais Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2012 L 156, p. 39), 3 straipsnio 1 dalies b punkte.
27.3. iki kovo 31 d. informuoja Europos Komisiją apie praėjusiais kalendoriniais metais priimtus sprendimus dėl gamintojų organizacijų ar jų asociacijų pripažinimo:
27.3.1. patvirtinimo ir jų narių pagaminto pieno kiekio;
27.3.2. nepatvirtinimo ir šiuos sprendimus pagrindžiančius argumentus;
27.3.3. panaikinimo ir šiuos sprendimus pagrindžiančius argumentus;
27.4. iki vasario 28 d. informuoja Europos Komisiją apie pieno kiekį, kuris buvo parduotas praėjusiais kalendoriniais metais per gamintojų organizacijas ir jų asociacijas ir apie 27.2 punkte nurodytus Konkurencijos tarybos sprendimus.

VI. ATSAKOMYBĖ

28.  Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
_________________________________________

 


• PARAIŠKA DĖL PIENO GAMINTOJŲ ORGANIZACIJOS PRIPAŽINIMO (1 PRIEDAS)
• PAŽYMA DĖL DERYBŲ PIENO SEKTORIUJE (2 PRIEDAS)
• PARAIŠKA DĖL PIENO GAMINTOJŲ ORGANIZACIJŲ ASOCIACIJOS PRIPAŽINIMO (3 PRIEDAS)

 

 Paieška:

2024 m. birželio 15 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus